Hóa chất xét nghiệm sinh hóa bán tự động

0 Review(s)
in stock

Mô tả

Hãng sản xuất: ERBA

 

STT Tên Phương pháp Đóng gói Chất chuẩn
1  REKT 061  ALBUMIN  BCG 5 x 50 ml 1 x 5 ml
2  FBCEM0020  ALP  IFCC, AMP R1:4 x 30ml ; R2:1 x 30 ml FACTOR
3  FBCEM0023  AMYLASE  CNPG3 5 x 20 ml FACTOR
4  REKT 074  BID  DIAZO R1: 4×50 ml; R2:1×6 ml FACTOR
5  REKT 073  BIT  DIAZO R1:4×50 ml; R2: 1×6 ml FACTOR
6  REKT 093  CALCIUM  ARSENAZO III 2 x 50 ml 1 x 5ml
7  REKT 081  CHLORIDE  MERCURIC THIOCYANATE 4 x 50 ml 1 x 5​ml
8  FBCEM0027  CHOLESTEROL  CHOD POD 5 x 50ml 1 x 5​ml
9  FBCEM0031  CK  DGKC R1:2 x 40 ml ; R2:2 x 10ml FACTOR
10  FBCEM0033  CK MB  IMMUNOINHIBITION R1:2 x40 ml ; R2:2 x 10ml FACTOR
11  REKT 171  CREATININE  JAFFE R1:2 x 50 ml ; R2:2 x 50ml FACTOR
12  FBCEM0009  GGT  SZASZ R1:4 x 10 ml ; R2:1 x 10ml FACTOR
13 FBCER0076  GLUCOSE  GOD POD 5 x 60 ml 1 x 5ml
14  FBCEM0073  HDL DIRECT  Modified PEGME R1: 2×30 ml ; R2: 2x10ml
15  FBCEM0075  HDL/LDL Calibrator 2×1 ml
16  FBCEM0074  LDL DIRECT  IMMUNOINHIBITION R1:2x30ml ; R2:2x10ml
17  FBCEM0045  SGOT  IFCC  R1:4 x 40ml ; R2: 4 x 10 ml FACTOR
18 FBCEM0047  SGPT  PYROGALLOL RED R1:4 x 40 ml ; R2: 4 x 10ml FACTOR
19  REKT 391  TOTAL PROTEIN  BIURET 5 x 50 ml 1 x 5ml
20  FBCEM0066  TRIGLYCERIDES-SR  GPO 2X50 ml 1x5ml
21  FBCEM0012  UREA  UREASE GLDH R1:4 x 30 ml ; R2:1 x 30ml 1x5ml
22  FBCEM0068  URIC ACID – SR  URICASE 2X50 ml 1x5ml
23  REKT901  ERBA NORM 4 x 5 ml
24  REKT902  ERBA PATH 4 x 5 ml
25  REKT921  ERBA XL WASH 4 x 50 ml
26  XSYS034  XL MULTICAL 4 X 3 ml